Szanowna Pani / Szanowny Panie

zważywszy, iż 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), oraz biorąc pod uwagę łączące ROVITĘ S.A. (dalej „Spółka) oraz Pani/Pana zobowiązania wynikające z zawartych/zawieranych umów transakcji handlowych niniejszym przedstawiamy zasady, na jakich będą przetwarzane dane osobowe podane przez Panią/Pana przy zawieraniu umów lub do podjęcia działań na przed ich zawarciem.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny objęty wyżej wymienionymi przepisami wskazujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach, 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2, która przetwarza te dane osobowe w celu realizacji wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty handlowej, realizacji zamówienia, rozliczenia transakcji, w tym w dokumentach związanych z transakcją (np. faktura, dokumenty dostawy), oraz w ewentualnej procedurze reklamacyjnej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną w związku z zamówieniami towarów handlowych.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powy­żej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do:

– urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

– podmiotów agregujących dane o sprzedaży towarów handlowych, dla producentów tych towarów,

– podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz Spółki pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub faktycznych związanych z wykonaniem umowy (np. firmy kurierskie, transportowe, operator pocztowy).

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego). W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów obowiązujących.

 

Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu oceny zdolności finansowej na potrzeby zawartej umowy ze Spółką, a w szczególności celem agregacji danych przekazywanych producentom towarów handlowych sprzedanych Pani/Panu w ramach umów transakcji handlowych.

 

Uprzejmie informujemy, iż w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się ze Spółką wysyłając wiadomość na adres email: rodo@rovita.com.pl

Obecnie przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, NIP, Regon, adres zamieszkania);
 • dane kontaktowe (adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu);
 • status podatkowy (identyfikator podatkowy, status podat­kowy);
 • dane finansowe i transakcyjne (dane rachun­ku bankowego).

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani na­stępujące prawa:

 • prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię ta­kich danych osobowych.
 • prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobo­we są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych oso­bowych.
 • prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ogranicze­nie przetwarzania swoich danych osobowych.
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związa­nych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględ­ne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swo­ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośred­nim.
 • prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 • prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z pra­wem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

 

W przypadku chęci skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień proszę wysłać pismo do Spółki przy zastosowaniu następujących dróg przekazu: poczta elektroniczna, z wykorzystaniem sekretariatu Spółki, listownie na adres Spółki.

Adres do kontaktu: ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach, 33-132 Niedomice ul. Niedomicka 2, e’mail rodo@rovita.com.pl.

 

                                                                               Z wyrazami szacunku

Zarząd ROVITA S.A.